Voortgang Aanpak 2030, Regiopoorten en KTA

15-11-2022 1542 keer bekeken

Onlangs werden tijdens BO MIRT Noordwest afspraken gemaakt worden over onze regio. Onderzoeken van U Ned, zoals de Mobiliteitsstrategie en de Gebiedsonderzoeken, dienden hierbij als stevige inhoudelijke onderlegger. Maar hoe staat het met Aanpak 2030, Regiopoorten en de Korte Termijn Aanpak.

Het zogenaamde synergiedocument waarin U Ned’s onderzoeken samenkomen diende daarbij als oplegger. Behalve de Mobiliteitsstrategie en de Gebiedsonderzoeken, droegen ook andere programmalijnen hun steentje bij.

Programmalijn Aanpak 2030

Zo zette Aanpak 2030 afgelopen jaar grote stappen. Het doel van Aanpak 2030 is om pakketten van ‘kleine’ mobiliteitsmaatregelen voor onze regio te ontwikkelen, en (gedeeltelijk) te financieren, die een bijdrage leveren aan:

  • de woningbouwopgave
  • bereikbaarheid van de regio
  • het verder brengen van de mobiliteitstransitie

Projectleider Alex Tsakmakis van Aanpak 2030: “De programmaraad van U Ned gaf ons dit voorjaar opdracht om een pakket aan mobiliteitsmaatregelen op te stellen, waarover nog in 2022 bestuurlijke besluiten genomen konden worden (BOL/BO MIRT). In gesprekken met gemeenten, Rijkswaterstaat, provincie, NS en ProRail hebben we vervolgens een lijst aan mobiliteitsmaatregelen opgesteld.”

Versnellingsafspraken 2022

Deze lijst diende als input voor het pakket aan Versnellingsafspraken tranche 1 (BOL) en tranche 2 (BO MIRT). In het BOL zijn door Rijk en Regio voor zes woonlocaties in onze provincie Versnellingsafspraken gemaakt. Het ging hier om ca. 130 miljoen euro aan toegekende rijksbijdragen om ca. 18.000 woningen te realiseren. In het recente BO MIRT zijn nieuwe Versnellingsafspraken gemaakt, voor de realisatie van nog eens ca.10.000 woningen op drie woonlocaties in de provincie. Financieel betreft het hier een rijksbijdrage voor bereikbaarheidsmaatregelen van ca. 41 miljoen euro.

Aanvullend pakket in 2023

De Versnellingsafspraken zijn goed voor Rijk en regio, maar lossen helaas niet alle uitdagingen die we tot 2030 voorzien op. Er blijft nog een aanzienlijk deel aan noodzakelijke mobiliteitsmaatregelen over. Tsakmakis: “Zeker in de spits voorzien we tot 2030 een bereikbaarheidsopgave. Daarom werken we nu aan een aanvullend maatregelenpakket. Deze zullen we kwalitatief en waar nodig kwantitatief doorrekenen, zodat bestuurders hier tijdens het BO MIRT van 2023 besluiten over kunnen nemen. Genoeg te doen dus!” 

Programmalijn Regiopoorten

Afgelopen jaar is de groeipotentie van acht zogenaamde regiopoorten in onze regio onderzocht, door de gelijknamige programmalijn van U Ned. In Utrecht Nabij worden Woerden, Breukelen, Bilthoven, Zeist-Noord, Driebergen-Zeist, Bunnik, Houten en Vianen voor het eerst omschreven als regiopoorten: goed bereikbare ov-knooppunten waar een substantieel deel van de regionale woningbouwgroei opgevangen kan worden. Daarnaast dragen de Regiopoorten bij aan de regionale verstedelijkingsopgave en zijn zij een onmisbare schakel bij het ontlasten van het mobiliteitssysteem.

Nadat onderzoekers eerder dit jaar out-of-the-box nadachten over de vele mogelijkheden van de regiopoorten, zijn die bevindingen vervolgens gecontrasteerd met bestaand beleid. Uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in het recent afgeronde rapport Gemaakte afspraken en bevindingen.

De samenwerking tussen partners binnen U Ned, geeft inzicht in de gezamenlijke opgave van de regiopoorten en biedt ook mogelijkheden om samen (regionale) oplossingen te zoeken. Ook in 2023 zal Regiopoorten hier mee doorgaan, agenderen vervolgstappen én de regiopoorten van omgeving Amersfoort integreren in hun onderzoek.

Programmalijn Korte Termijn Aanpak (KTA)

Al sinds 2018 werd de programmalijn KTA aan projecten die het gedrag van verkeersdeelnemers beïnvloeden. Het programma is ook bekend als Goed op Weg. Mensen worden verleid op andere manieren te reizen, op andere tijdstippen of door thuis te werken. Er worden afspraken gemaakt met werkgevers en scholen om dit te stimuleren. Het doel is een goed bereikbare, gezonde leef- en werkomgeving in onze regio. Komend jaar zal het programma, gericht op doelmatig en duurzaam gebruik van de verkeersinfrastructuur, geïntensiveerd worden.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen