Veelgestelde vragen

Hieronder is een aantal veelgestelde vragen over U Ned te vinden. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op.

Woningbouw

Op welke cijfers over bevolkingsgroei en benodigde woningen baseren jullie je?

Tussen 2020 en 2040 komen er pakweg 160.000 mensen en 96.000 huishoudens bij in de regio. Daarom moeten er tot 2040 ongeveer 104.000-125.000 woningen woningen gebouwd worden.

De cijfers over bevolkingsgroei zijn afkomstig uit de Woningmarktmonitor van de provincie Utrecht en de cijfers over het aantal benodigde woningen komt voor uit het Locatieonderzoek Woningbouw Regio Utrecht, dat in 2018 uitgevoerd is in opdracht van U10-gemeenten en de provincie Utrecht.

Is er wel genoeg ruimte om al die woningen te bouwen?

Op dit moment is er voor 67.000 woningen duidelijk waar ze gebouwd gaan worden. Voor de overige 37.000 woningen worden geschikte locaties gezocht via het MIRT-onderzoek. Samen moeten deze woningen de voorspelde vraag van 104.000-125.000 woningen tot 2040 opvangen.

Wat voor type woningen worden er gebouwd?

We streven naar diversiteit in woningbouw. Op dit moment wordt nog gekeken naar hoeveel woningen er van verschillende types worden gebouwd. Tegelijkertijd is er in een stedelijke omgeving geen plek voor onbeperkt aantal grondgebonden woningen met tuin. Het is daarom onvermijdelijk dat appartementen een relatief groter deel van de woningvoorraad gaan vormen.

Zet meer woningbouw de leefbaarheid van de regio niet onder druk?

De trend dat steeds meer mensen binnen een beperkte stedelijke omgeving wonen, noemen we verdichting. Verdichting met alleen aandacht voor meer woningen is onwenselijk. Het is goed mogelijk om te verdichten met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Wenen bijvoorbeeld is dichtbevolkter dan Utrecht en al 9 jaar op een rij uitgeroepen tot ‘meest leefbare stad’. Daarom wordt leefbaarheid ook als belangrijke factor meegenomen in het MIRT-onderzoek. Desondanks zullen er mensen zijn die het niet prettig wonen vinden in een verdichte omgeving.

Waarom groei? We kunnen er toch ook voor kiezen om niet te groeien?

Utrecht is een aantrekkelijke regio om te wonen, werken en studeren. De verwachting is dat het aantal mensen, bedrijven en organisaties dat zich hier vestigt blijft toenemen. De Rijksoverheid, provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten hebben gezamenlijk de keuze gemaakt om deze groei te faciliteren. Hun opdracht aan het programma U Ned is om uit te zoeken waar de groei kan plaatsvinden en hoe die hand in hand kan gaan met bereikbaarheid en leefbaarheid. Als kader heeft U Ned meegekregen om de bouw van 104.000-125.000 woningen en locaties voor 80.000 banen mogelijk te maken.

Bereikbaarheid

Op welke cijfers en verkeersmodellen baseren jullie je berekeningen over de bereikbaarheid van de regio?

We baseren ons op cijfers uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) 2017. De NMCA brengt potentiële bereikbaarheidsopgaven op de lange termijn in beeld en is één van de bouwstenen voor het signaleren van landelijke en regionale bereikbaarheidsopgaven. Voor de verkeersmodelberekeningen is gebruik gemaakt van het Verkeersmodel regio Utrecht. De berekeningen en bijbehorende uitgangspunten zijn uitgevoerd in afstemming met de betrokken partijen.

Is het mogelijk om én meer te bouwen én de bereikbaarheid van de regio op peil te houden?

Het is een flinke opgave, maar we denken van wel. In U Ned onderzoeken we hoe we dat mogelijk maken.

Utrecht Centraal is de afgelopen jaren helemaal vernieuwd. Is dat niet genoeg om de drukte op te vangen?

De vernieuwing van Utrecht Centraal zorgt ervoor dat het station meer reizigers aankan. Dit is echter niet genoeg om de verwachte groei op te vangen. Daarom is U Ned op zoek naar alternatieve manieren om naar en door Utrecht reizen zodat Utrecht Centraal wordt ontlast.

Veel van de (onderzochte) maatregelen hebben als doel mensen meer gebruik te laten maken van fiets en ov. Kan de regio een toename van fietsers en ov-gebruikers wel aan?

Een groot deel van de verplaatsingen van minder dan 15 km kan in potentie per fiets afgelegd worden. Dit vereist wel substantiële investeringen in fietsinfrastructuur, en een aantal forse ingrepen zoals alternatieve routes om fietspaden rond Utrecht CS te ontlasten. Ook voor het ov geldt dat er flink in infrastructuur geïnvesteerd moet worden om de groeiende vervoersstromen aan te kunnen.

Over U Ned

Wat is er precies besloten tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT op 20 november 2019?

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest is besloten tot het starten van de MIRT-verkenning ov en wonen in de regio Utrecht. Doel van deze MIRT-verkenning is Utrecht Science Park beter bereikbaar te maken, Utrecht Centraal te ontlasten, nieuwe woon- en werklocaties te ontsluiten en de bouw van meer dan 9.000 extra woningen mogelijk te maken. Partijen hebben voor de MIRT-verkenning €380 miljoen gereserveerd, waarvan de regio €170 miljoen voor zijn rekening neemt en het ministerie van IenW €150 miljoen. Als voorlopige inbreng voor de woondealregio Utrecht zal BZK €60 miljoen reserveren uit de woningbouwimpuls, mede vanwege de nauwe samenhang met de start van de MIRT-verkenning. Dit laatste onder voorwaarde dat voldaan wordt aan de nog vast te stellen voorwaarden en procedure van de woningbouwimpuls.

Daarnaast is besloten een nadere studie uit te voeren naar de mogelijkheden van het doortrekken van de Uithoftram richting Amersfoort. De regio Utrecht kent een grote woningbouwopgave van 104.000-125.000 extra woningen in 2040. Om het woningtekort in te lopen en om eventuele planuitval op te kunnen vangen, is afgesproken te zorgen voor een plancapaciteit voor de woningbouw van 130% van de woningbehoefte vanaf 2025.

Gaat U Ned alle maatregelen die uit de programmaonderdelen voortkomen zelf uitvoeren?

Voor de maatregelen die uit U Ned voortkomen, wordt steeds per maatregel bekeken wie deze uit gaat voeren. Op dit moment gebeurt dat ook voor de no regret-maatregelen. De uitkomst daarvan zal als voorbeeld dienen voor hoe we uitvoering in de toekomt organiseren.

Hoe kan ik meedenken met en op de hoogte blijven van U Ned?

Alle ontwikkelingen en nieuwtjes rondom U Ned worden gedeeld in onze nieuwsbrief.  Ook wordt regelmatig de U Nedwerkbijeenkomst georganiseerd: een bijeenkomst die bedoeld is voor belangenorganisaties, bedrijven en overheden die meer willen weten over het programma of ons iets willen meegeven. Houd hiervoor onze nieuwsbrief in de gaten. Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen.

Overig

Wat is MIRT

In het MIRT werken Rijksoverheid en andere overheden samen aan ruimtelijke projecten en programma's voor elke regio in Nederland. MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en richt zich op financiële investeringen in deze programma's en projecten. Het is het langetermijn investeringsprogramma voor het hele ruimtelijk-fysieke domein. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.